čo sa oplatí navštíviť

Lesy

Lesy v regióne podunajska patria prevažne do kategórie lužné lesy nížinné. Sústreďujú sa pozdĺž vodných tokov, najmä Dunaja a jeho ramien. Predstavujú súbor ekosystémov, výskyt a zloženie ktorých určuje hladina spodnej vody. Lesy v tejto oblasti predstavujú jedny z najrozmanitejších a druhovo najbohatších ekosystémov na území Slovenska.

Lesy

Kováčovské kopce, Burdov

Na vrch Burdov (388 m n.m.) nevedie značkovaný chodník. Turistický výlet na jeho vrchol je malým dobrodružstvom. Od obce Kamenica nad Hronom vedie...

CHKO Dunajské luhy

Vyznačuje sa bohatosťou vodných, mokraďných a lesných ekosystémov s vysokou druhovou rozmanitosťou. Dunaj je medzinárodne významným biokoridorom,...

Lesy okolo Malého Dunaja

Malý dunaj sa meandrovito tiahne od Bratislavy až po Kolárovo a sprevádzajú ho vŕbovo-topolovo-jeľšové lužné lesy. Ich šírka je síce len pár sto...

Klátovské rameno

Národná prírodná rezervácia Klátovské rameno  na hornom úseku nemá súvislú vodnú hladinu - je tvorené len jazierkami s bohatým brehovým...

Čičovské rameno

Chránené územie s ochranným pásmom má 134 ha, z toho 76 ha pripadá na vodnú nádrž a 58 ha tvorí prevažne hustý vŕbovo-topoľový les. Nachádza západne...

Hamuliakovský les

Medzi obcou Hamuliakovo a Šamorín sa nachádza neveľký listnatý les, ktorého lemuje staré rameno dunaja. Je vhodný na prechádzky, táborenie a opekanie...

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode